خواص فولاد زنگ نزن دوپلکس

لوله درز مستقیم صنعتی ۳ اینچ

خلق خستگی

به دلیل آنکه فولاد 2205 از استحکام بالایی برخور دار هست , مقاومتی خوب هم در قبال خستگی از خویش نشان می‌دهد . برای مثال در امر 220 و ۶۱۳ L در تست خستگی تنش معکوس در دمای اتاق نشان بخشید که حد خستگی در حدود تنش تسلیم آنان بود و این یعنی حد خستگی ۲۲۰۵ دو برابر ۶۱۳ L است خواص فولاد زنگ نزن دوپلکس

قیمت میلگرد اصفهان در مشهد

. در اکثری از کاربردها خستگی همراه با خوردگی پایداری خستگی را کسر کرده که ۲۲۰۵ در این باره فراوان خوبتر از فولادهای آستنیتی از خویش پایداری نشان میدهد . آلیاژهای ریخته گری

قیمت تیرآهن بال پهن در مشهد

عمل سرد

اگرچه که فولاد های 2205 دارنده صورت پذیری قابل قبولی می‌باشند البته بدلیل آنکه تنش تسلیم بالایی دارااست , نیازمند توان بیشتری برای صورت پذیری های سرد میباشد . مثلا نورد سرد ۲۲۰۵ در مقایسه با بقیه فولادهای آستنیتی می می بایست با ۵۳۵ توشه و اقتدار بیشتر نسبت به فولادهای آستنیتی صورت بپذیرد و گیرایی عمیق درین فولاد نیاز به یک آنی واسطه داراست . خواص فولاد زنگ نزن دوپلکس

قیمت ورق سیاه کارخانه اصفهان

گنجایش محدوده ماکزیمم فولاد ۲۲۰۵ در خمکاری بوسیله دستگاه نسبت به بقیه فولادهای آستنیتی نسبتاً نصف است . به‌این مضمون‌ که دست کم شعاع خم درون برای این فولاد بایستی ۶ برابر ضخامت ورق باشد . فولاد ۲۲۰۵ خوی فنری بیشتری از فولاد های ساختمانی نشان داده که‌این این داستان جبران محدودیت های خم کاری را مینماید . قیمت لوله فولادی

اتومبیل کاری

سازه های ضد زنگ – ساخت آمریکا

ایستادگی بالا و تنش تسلیم بالایی ۲۲۰۵ در عین اکنون که در کاربرد ها زیاد اثرگذار میباشد اما پاره ای قابلیت و امکان تراشکاری را کاهش می دهد . سرعت برش نسبتاً ۲۵ % کمتر از فولاد ۶۰۳ بوده و ابزار تراشکاری می بایست خیلی در حدود تلورانس های متبوع مورد استعمال قرار گیرد تا از عمل رنج بیشتراز میزان خودداری شود . ابزار بزرگتر میتواند ایستادگی و تأثیر بیشتری علیه اتلاف گرمایی از خویش پیدایش دهد . خواص فولاد زنگ نزن دوپلکس

ابزار با زاویه شیار بزرگتر , کناره های تیز , تراز صاف , نرخ لود و عمق برش در تولید کار مشقت مرحله زیاد به یکدیگر دارای ربط اند . برش بوسیله مایعات از شایسته ترین روش ها می‌باشد .

جوش کاری

سازه های ضدزنگ مربع تیز گوشه و لوله مستطیل

فولاد ۲۲۰۵ جوش پذیری خیر در کلیه کاربردها داشته و با متد SAW – MIG – TIG و PAW سازش دارااست . تزریق گاز نیتروژن در جوشکاری می بایست ساختار آستنیتی مرسوم را تضمین کند . حرارت اعمالی می بایست کمتر از ۲ mm/Kjبوده و دمای بیشتر از ۱۵۵ جايگاه سانتی گراد نباشد . ضریب انبساط حرارتی زیر خیس ۲۲۰۵ در مقایسه با بقیه فولادهای زنگ نزن منجر کاهش کجی و انحراف و تنش های مشترک خارجوش خواهد شد . هرچند اکثر زمان ها پیشگرمی در جوش واجب نیست اما برای محدوده های کلفت خیس پیشنهاد میگردد خواص فولاد زنگ نزن دوپلکس

چهار نوع از فولاد ضد زنگ

. پیش گرم عمدتا ۱۵۵ الی ۲۵۵ جايگاه سانتی گراد پیشنهاد می شود . گرم کردن پس از ً در محدوده جوشکاری چقرمگی و پایداری خوردگی میان دانه ای را به طریق اولیه گشوده می گرداند . نکات مهم در آزمایش میلگرد

خالصه و فیض گیری

فولاد زنگ نزن دوپلکس ۲۲۰۵ در مقایسه با فولاد های زنگ نزن آستنیتی رایج مثل ۶۱۳ Lدارای مزیت های پایین هستند .

1 – ایستادگی در قبال تغییر و تحول صورت پلاستیک ( دو برابرتنش تسلیم ) خواص فولاد زنگ نزن دوپلکس

 

آپدیت روزانه قیمت ورق st52

۲ – پایداری به خوردگی دوچندان باالتر در محیط های دربردارنده یون کلرید و سولفید

3 – ایستادگی فراوان باالتر در قبال خوردگی حفره ای ( و ناکامی خوردگی پایین تنش Pitting )

برای عضویت در کانال تلگرام فولاد حامیران کلیک فرمائید .